S.M.M.M Saliha SUVAY (312) 966 0606 İletişim

Film & Dizi Sektörüne Yönelik Vergi Avantajları ve Diğer Kurum Destekleri

KDV İstisnası

Hizmet ihracatı aynı zamanda KDV’den de istisnadır. İdari anlayışa göre, gösterim amaçlı olarak geçici bir süre için yurtdışına film gönderilmesi mal değil hizmet ihracı niteliğindedir. Dolayısıyla şartların gerçekleşmesi halinde vergiden istisna bulunmaktadır.Ancak istisna faturanın düzenlendiği dönemde değil dövizin ülkeye getirildiği dönemde yararlanılabilecektir. Başka bir deyişle “Fatura, ihracat bedeli dövizin yurda getirildiği dönemden önceki tarihlerde düzenlense dahi, hizmet ihracatı istisnası, dövizin yurda getirildiği dönem beyannamesinde beyan edilecektir.

Film ihracatının KDV’den istisnası için;

1-    Söz konusu hizmetlerin Türkiye’de yerleşik firmalar tarafından Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunan firmalara sunulması gerekmektedir.

2-   Verilen hizmetten yurt dışında yararlanılması gerekmektedir. Başka bir deyişle verilen hizmet hizmeti alan yurt dışı menşeli firmanın Türkiye içerisindeki faaliyetlerle ilgili olmamalıdır. Verilen hizmetten tamamen yurt dışında istifade edilmelidir.

3-   Bu indirimden yararlanılabilmesi için fatura veya benzeri belgenin yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmesi şarttır.

Ayrıca genel kural olarak hizmet ihracının söz konusu olabilmesi için hizmet bedelinin, döviz olarak Türkiye’ye getirilmesi ve döviz alım belgesinin temin edilmesi gerekmektedir.

Sinema/Film hizmet ihracı turizmi alanında elde edilen gelirleri kurumlar/gelir vergisinden ve KDV’den istisnasına yönelik detaylı bilgi ve gerekli mali müşavirlik için konusunda uzman ekibimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

Kültür Bakanlığı Destekleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen Sinema Filmlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelike göre ülke içinde yerleşik gerçek ve tüzel kişiler yönetmelikte öngörülen hükümler çerçevesinde destek başvurusunda bulunabilecek, yabancı yapımcılarla gerçekleştirilecek ortak yapımlarda yönetmen için bu koşul aranmaktadır.

Destekleme Kurulunca değerlendirmeye tabi tutulup reddedilen projelere ilişkin aynı yıl içerisinde tekrar başvuru yapılamayacak olup ayrıca Destekleme Kurulu tarafından daha önce iki defa reddedilmiş projeler için yapılmış destek başvuruları kabul edilmemektedir. Daha önce Destekleme Kurulundan destek alanların, ikinci kez destek başvurusunda bulunabilmeleri için projelerin gerçekleştirilmiş ve geri ödemelerin tamamlanmış olması veya üç yıllık destekten faydalanamama süresinin tamamlanmış olması gerekmektedir. Bu hüküm proje desteği, yapım sonrası desteği, belgesel, kısa film, animasyon film yapım desteklerinde uygulanmamaktadır.

Destekleme Kurulu, yapım destekleri için aynı yapımcının birden fazla projesine aynı toplantı döneminde destek vermemektedir.

Yeni yönetmelikte "Yükümlülükleri" düzenleyen 15. Maddede de değişikliğe gidildi. Buna göre, eser sahipleri projelerini süresinde bitirerek istenen bilgi, belge ve ilgili materyali süresinde Bakanlığa teslim etmekle, eser ve bağlantılı hak sahipleriyle yaptıkları sözleşmeler çerçevesinde  mali hak bedellerini ödemekle, destek alan projenin yazımı, yapımı ve yayını nedeniyle telif hakları konusunda doğacak her türlü sorunun muhatabı olarak hareket etmekle ve bu nedenle Bakanlığın uğrayacağı zararları karşılamakla ve projenin özelliği itibarıyla sözleşmede Bakanlıkça öngörülebilecek diğer şartları ve zorunlulukları yerine getirmekle yükümlüdür.

Geri ödemeli yapım desteği alanlar da, yapımın gösterime girdiği ya da girmiş sayıldığı yılı takip eden takvim yılı sonuna kadar, yapımdan elde edilen her türlü gelirler toplamından bu yapım için yapılan giderler düşüldükten sonra kalan net tutardan, toplam proje giderlerine yapılan destek oranında ve bu desteği geçmeyecek miktarda Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde geri ödemekle yükümlü olacaktır.

Yapım sonrası desteği için, Destekleme Kurulunca kararlaştırılan destek miktarı toplam giderlerin yüzde 30 yerine, yeni düzenlemeyle yüzde 50'sinin aşamayacak. Yapım sonrası desteği alanlar filme ilişkin kayıt tescil belgesini Bakanlığa teslim etmekle ve bunun yanı sıra geri ödemeli yapım sonrası desteklerde ödemeyi tam ve zamanında yapmakla yükümlü olacak. Geri ödemeli yapım sonrası destekleri geri ödemesize dönüştürülemeyecektir.

Yeni Yönetmeliğe göre Destekleme Kurulunca verilmesi kararlaştırılan destek miktarlarının, proje desteği için yüzde 50'si ilgili projeye başladığını Bakanlığa yazılı olarak bildirildiğinde, diğer yüzde 50 de projenin tamamlanarak Bakanlığa teslimi ve Bakanlık tarafından kabul edilmesinden sonra ödenecek. Geri ödemesiz yapım desteği için ödeme de aynı şekilde düzenlendi.

Geri ödemeli yapım desteği için ise, yüzde 30'u, ilgilinin Bakanlığa sunduğu yazılı bildiriminde yer alan proje başlangıç tarihinde, yüzde 40'ı, projenin gelişim ve gerçekleştirilmesine ilişkin izleme raporu ve iş kopyasının Bakanlıkça kabul edilmesinden sonra, yüzde 30'u da projenin tamamlanmış kabul edildiği tarihte, yapım sonrası desteği için de yüzde 70'i, destek sözleşmesinin taraflarca imzalanmasından sonra, yüzde 30'u, harcama belgelerinin Bakanlığa teslimi ve Bakanlık tarafından kabul edilmesinden sonra ödeme yapılacaktır.

Desteklere ilişkin ödemeler, Bakanlık ile başvuru sahipleri arasında yapılacak sözleşmeler çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Verilen destek miktarının film yapımı için yapılan toplam giderlerin yüzde 50'sini aşması durumunda, aşan kısma tekamül eden miktarın yasal faiziyle birlikte destek alan tarafından geri ödenmesi gerekmektedir.

Bakanlık, uluslararası alanda ülke tanıtımına katkı sağlayan projeleri, festivalleri ve sinema sektörü çalışanlarını doğrudan desteklemektedir. Ancak tanıtıcı faaliyet desteği alanlar; hazırlanan faaliyet raporu ve kullanılan afiş, broşür, katalog vb. tanıtım materyalleri ile her türlü basılı ve görüntülü malzemeyi Bakanlıkça belirlenecek nitelik ve türlerde Bakanlığa teslim etmekle, tarihlerde herhangi bir değişiklik olması durumunda Genel Müdürlükten onay almakla, bilgileri etkinlik tarihinden en az on beş gün önce Genel Müdürlüğe bildirmekle, yasal kesintiler yapıldıktan sonra ödenen net tutar kadar harcama belgesini sözleşmeye uygun şekilde Genel Müdürlüğe teslim etmekle, faturalandıramadığı veya harcama belgesi olarak belgelendiremediği miktarları harcanmamış kabul etmek ve bu miktarları ödeme tarihinden itibaren yasal faizleri ile birlikte Bakanlığa iade etmekle, faaliyetin özelliği itibarıyla Bakanlıkça öngörülebilecek diğer şartları ve zorunlulukları yerine getirmekle yükümlüdür.

 

SUVAY MUŞAVİRLİK

Tahran Caddesi WTC Business Center

No:30/210 Kavaklıdere 06700, Çankaya/TÜRKİYE

M+ 90 (533) 242 32 72 T+ 90 (312) 966 06 06 F+ 90 (312) 427 14 05
info@suvaymusavirlik.com