S.M.M.M Saliha SUVAY (312) 966 0606 İletişim
Diğer Hizmet Sektörlerine Yönelik Destekler

2015/8 Sayılı Karar Kapsamındaki Diğer Hizmet Sektörlerine Yönelik Destekler

Ekonomi Bakanlığı 25 Haziran 2012 tarihinden beri döviz kazandırıcı hizmetlere ilişkin çeşitli devlet destekleri vermektedir. Yurtdışı müteahhitlik projelerinin ülkemiz firmalarınca üstlenilmesini teminen ilk olarak Teknik Müşavirlik firmalarına yönelik hazırlanan teşvikler daha sonra Sağlık Turizmi, Bilişim, Eğitim ve Filmcilik sektörlerine açılmıştır.

2 Haziran 2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 2015/8 ve 2015/9 sayılı Karar’lar ile söz konusu destek verilen sektörlerin yanına Yönetim Danışmanlığı da eklenmiş; diğer taraftan belli bir sektör ayrınmı yapmadan Bakanlığın uygun göreceği tüm hizmet sektörü firmalarının Marka Destek/Turquality programlarına başvurmasının önü açılmıştır. (Sadece finans sektörünün Marka Destek/Turquality kapsamına alınmayacağı Karar’da hüküm altına alınmıştır.)

2015/8 nolu Karar ağırlıklı olarak sağlık turizmi, eğitim, bilişim/yazılım, filmcilik/sinema ve yönetim danışmanlığı firma ve işbirliği kuruluşlarını baz almaktadır. Bu kapsama girmeyen diğer hizmet sektörleri desteklerin büyük bir kısmından yararlanamamaktadır. Sektöre özel olarak sayılan 5 sektör dışında sadece Havayolu şirketlerine özel (Bakanlık ile protokol imzalanması şartı bulunmakta) yurtdışından getirilen hasta için bilet bedeli desteği bulunmaktadır.

Havacılık Sektörüne Yönelik 2015/8 sayılı Karar Kapsamında Destek

Destek Türü

Tanım

Destek Miktarı

Yurtdışından Getirilen Hasta Desteği

Bakanlık ile protokol yapan özel sağlık kuruluşları ya da havayolu şirketleri tarafından hastaların tedavi edilmek üzere; a) Tarifeli uçak seferi ile Türkiye’ye getirilmesi halinde uçak veya diğer ulaşım giderleri hasta başına; b) Tarifesiz (charter) uçak seferleriyle Türkiye’ye getirilmesi halinde ulaşım giderlerinin tamamı, (ekonomi sınıfı biletler için)

Ulaşım: % 50, 1.000 $ /hasta başına (tarifeli) % 100, 200 $ /hasta başına (tarifesiz) (4 yıl)

Bu alan dığında diğer hizmet sektörlerinin İşbirliği Kuruluşları için (havacılık dahil), Bakanlığın önceden uygun görmesi şartıyla Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Geliştirilmesi (HİSER) Projesi ve Milli Katılım Organizasyonları kapsamında destek sağlanmaktadır. Milli Katılım Organizasyonları için Gayrimenkul Sektörü de otomatik olarak kapsama alınan bir sektör olarak kabul edilmiştir. Diğer hizmet sektörü firmaları, kendi işbirlik kuruluşlarınca yapılan ve Bakanlıkça onay verilen HİSER projesi kapsamındaki faaliyetler ile Milli Katılım organizasyonlarında yer aldıkları takdirde özellikle katılım, konaklama ve ulaşım masraflarının bir kısmı karşılanmaktadır. Buradaki koordinasyonu organizasyon ya da projeyi gerçekleştiren işbirliği kuruluşu yapmaktadır. Örneğin Milli Katılım organizasyonlarına katılan diğer hizmet sektörü firmalarının  katılım giderleri ve ulaşım harcamalarının %50’si 15.000 $ ‘a kadar karşılanmaktadır. Söz konusu etkinlik hedef ülkeler arasında sayılan bir ülkede olursa oran %70’e yükselmektedir.

Ekonomi Bakanlığı İşbirliği Kuruluşu ile HİSER projesini aşağıdaki şekilde tanımlamaktadır:

İşbirliği Kuruluşu: Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM); Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB); Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK); İhracatçı Birliği; Ticaret ve/veya Sanayi Odası; sektör dernek, birlik, konsey veya kuruluşu; işadamı dernek, birlik veya kuruluşu ya da teknokent ile Bakanlık tarafından belirlenen hizmet sektörlerindeki diğer kuruluşu,

Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması Projesi: İşbirliği kuruluşlarının hizmet sektörlerinin uluslararası rekabet gücünün artırılmasına yönelik olarak ilgili sektörde faaliyet gösteren yararlanıcı ve işbirliği kuruluşlarını bir araya getirerek anılan kuruluşların yurt dışı pazarlara açılabilmelerini teminen SWOT Analizlerinin yapılması, ortak stratejilerin oluşturulması, eylem planlarının hazırlanması amacıyla yürüttükleri projeleri,

Bakanlıktan onay alan İşbirliği kuruluşlarınca gerçekleştirilecek HİSER projesi ve milli katılım organizasyonları için verilen destekler aşağıda sunulmaktadır.

Ekonomi Bakanlığının Uygun Göreceği Diğer Hizmet Sektörlerine Yönelik 2015/8 sayılı Karar Kapsamında İşbirliği Kuruluşlarına Verilecek Destekler

Destek Türü

Tanım

Destek Miktarı

HİSER - Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Arttırılması Projesi

İşbirliği kuruluşlarının yürüteceği Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması Projelerine ilişkin; a) İhtiyaç analizi, eğitim, danışmanlık, organizasyon ve projede istihdam edilen en fazla 2 (iki) adet personelin brüt ücretleri, b) Yol ve konaklama dahil yurt dışı ve yurt içi tanıtım ve organizasyon faaliyetlerine ilişkin giderleri,

%75, proje bazında 400.000 $ (en fazla 2 personel) (proje başına 3 yıl)+ Ulaşım, konaklama, organizasyon: % 75, program başına 150.000 $ (proje başına 3 yıl) (En fazla 10’ar adet Yurt Dışı ve Yurt İçi Faaliyet (Yıllık))

Milli Katılım organizasyonlarının desteklenmesi

İşbirliği kuruluşu veya organizatörün söz konusu organizasyona yönelik reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine (Ek-1) ilişkin harcamaları ile infostand, gösteri/etkinlik/trend alanına ilişkin giderleri,

İşbirliği kuruluşu veya organizatörün tanıtım ve pazarlama harcamaları için %75, 120.000 $ (organizasyon başına)

2015/9 Sayılı Karar Kapsamındaki Diğer Hizmet Sektörlerine Yönelik Marka Destek ve Turquality Programı Destekleri

2015/9 sayılı Karar’da döviz kazandırıcı hizmet sektörlerine yönelik Marka Destek ve Turquality programı kapsamındaki destekler 2 temel noktada 2015/8 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmetlere Yönelik Genel destek mekanizmasından ayrılır:

            1- Marka Destek ve Turquality Programında, Genel Destek Mekanizmasından Farklı Olarak Sektör Sınırlaması Yoktur: Genel Destek Mekanizması sadece Sağlık Turizmi, Eğitim, Bilişim, Filmcilik ve Yönetim Danışmanlığı olarak temelde 5 sektör için destekler varken; 2015/9 sayılı Marka Destek ve Turquality Programında sektör sınırlaması yoktur. İlk aşamada sadece Finans sektörünün desteklerden yararlanamayacağı ilgili mevzuatta kayıt altına alınmıştır.

            2- Marka Destek ve Turquality Programındaki Desteklerden Yararlanmak İçin Programa Kabul Edilme Şartı bulunmaktadır: Genel Destek mekanizmasında bahse konu 5 sektörde faaliyette bulunmak sayılan herhangi bir destek için doğrudan ehil olmayı sağlar iken Marka Destek ve Turquality programında desteklerden yararlanabilmek için öncesinde bir Ön Değerlendirme yapılmakta ve Ön Değerlendirmeyi geçen firmaların ilgili destek dönemine ilişkin olarak, Bakanlık tarafından yetkilendirilen danışmanlık şirketlerince gerçekleştirilecek Gelişim Yol Haritası çalışmasını yaptırmaları zorunludur. Yararlanıcıların bu çerçevede yaptığı harcamalar ise, ilgili destek dönemi için en fazla 200.000 ABD Doları ve %75 oranında desteklenir. Başka bir ifadeyle Ön Değerlendirmeyi geçtikten sonra Bakanlığın belirlediği bir danışmanlık şirketi sizin finansal ve yönetimsel olarak check up’ınızı yapmakta, güçlü ve zayıf yönlerinizi belirleyerek önünüzdeki 4-5 yıl için bir İş Planı hazırlamaktadır. Program kapsamında desteklerden bu şekilde yararlanılmaya başlanmaktadır.

Marka Destek programında destekler genellikle % 50 olarak, 4 yıl ile ve bir azami miktar ile sınırlandırılmakta; Turquality programında ise yine %50 olmakla bilrikte 5+5 yıl ve bazı kalemler dışında çoğunlukla azami miktar sınırlaması bulunmamaktadır.

Genel destek mekanizmasını Süper Lig’e benzetirsek; Marka Destek programı Avrupa Ligi, Turquality Programı ise Şampiyonlar Ligi’ne benzetilebilir.

Genel Destek mekanizması ile 5 sektörde firmalarımız hizmet ihracına alıştırılmakta; Marka Destek & Turquality programlarında ise artık kalıcı olarak hizmet ihracı yapabilen firmalarımızın bölgesel ve küresel marka olarak ön plana çıkabilmeleri amaçlanmaktadır. O yüzden Marka Destek & Turquality programında verilen destek kalemi daha az olmakla beraber destek miktarları oldukça yüksektir. Destek kalemlerinin bir biri ile ilintisi bulunmakta; tüm destekler yurtdışı pazarlarında kalıcı yer edinilmesine yönelik bir İş planı çerçevesinde yürütülmektedir. Ekonomi Bakanlığının Marka Destek & Turquality programına ilk etapta Genel Destek kapsamında olan sektörler ile başlayacağı düşünülmektedir. Zamanla bu 5 sektör dışındaki alanlara da programın yansıtılacağı da göz önünde bulundurulmalıdır. 

Genel Destek Mekanizmasında sayılan sağlık turizmi, eğitim, bilişim, filmcilik ve yönetim danışmanlğı sektörlerinin yanısıra ilerleyen dönemde özellikle

  • Gayrimenkul
  • İnşaat harici Teknik Müşavirlik ve Mühendislik
  • Yuırtdışı Otelcilik
  • Taşımacılık/Gemi Aventeliği
  • Restorant/Cafe Zinciri
  • Havalimanı İşletmeciliği
  • Endüstriyel Tasarım

gibi sektörlerin Marka Destek ve Turquality Programlarına uygun olacağı değerlendirilmektedir. 

Görüleceği üzere destekler oldukça yüksek olup yüzbin dolarları bulabilmektedir. Aşağı yukarı ne kadar destek alabileceğiniz konusunda Destekölçer uygulamamızı kullanabilirsiniz. Diğer taraftan söz konusu destek mekanizmasının başvurularının oldukça detayları ve şartları bulunmaktadır. Bu konuda Suvay Müşavirlik olarak destek başvurusunda bulunacak firmalarımıza her adımda yardımcı olmaktayız. Diğer hizmet sektörleri faaliyetlerine verilen desteklere ilişkin tüm sorularınız ve teşvik sisteminden en etkin şekilde yararlanmak için konusunda uzman ekibimiz ile iletişime geçebilirsiniz

SUVAY MUŞAVİRLİK

Tahran Caddesi WTC Business Center

No:30/210 Kavaklıdere 06700, Çankaya/TÜRKİYE

M+ 90 (533) 242 32 72 T+ 90 (312) 966 06 06 F+ 90 (312) 427 14 05
info@suvaymusavirlik.com